Reactie op vergadering stad Aalst

 • Gepost op: 4 October 2013
 • Door: dalowiskenein

Aalst, 30 september 2013

Op 18 juni jl. werd door de stadsdiensten een vergadering belegd met als agendapunt o.a. de losse groepen in de stoet. De afgevaardigden van ‘De Losse Groepen’ werden door een vergetelheid niet uitgenodigd, maar reageerden toch, na terugkoppeling naar de leden, op het verslag van die vergadering. Ook over de verzekering van de (losse) groepen hebben we een mening neergeschreven. Hieronder de tekst.

1. Vergadering van de stad dd 18 juni 2013

1. De Losse Groepen neemt akte van het verslag van de vergadering ‘met de losse groepen en de projectgroep geluid ‘(18 juni 2013). Daar De Losse Groepen niet uitgenodigd waren op de vergadering, bindt de inhoud ons niet en zou de behandeling van de punten, inzonderheid ‘Pijnpunten losse groepen’ en de bespreking van de lengte van de stoet en de kwaliteit van de losse groepen, moeten hernomen worden op een volwaardige vergadering, met duidelijke op voorhand bepaalde agenda en welomschreven samenstelling.

Op de vergadering, met de bespreking ‘pijnpunten losse groepen’ in het verslag, waren blijkbaar ook mensen van de ingeschreven groepen aanwezig. Over de pijnpunten van de ingeschreven groepen werd blijkbaar niet gepraat. Nochtans wensen zowel de grote groepen als de losse groepen het probleem van een te lange stoet globaal en te samen aan te pakken (via hieronder vermelde overlegvergaderingen) .

 

2. De Losse Groepen vinden -zoals vroeger reeds meermaals gesteld- dat het overleg met de verscheidene actoren gestructureerd moet georganiseerd worden. De samenstelling van de vergadering moet welomschreven zijn en overzichtelijk blijven, dit door te werken met representatieve delegaties, die uiteraard een feed back naar hun achterban moeten hebben om namens hen te kunnen spreken. Meer bepaald de losse groepen ingeschreven bij de stad, hebben tot hiertoe nog geen vertegenwoordiging. Het bijeenroepen van tientallen mensen die dan vrijblijvend en ten persoonlijken titel meningen te kennen geven, mondt uit in een kakofonie zonder concrete resultaten en is bijgevolg amateuristisch en contraproductief.

Met akkoord van de stad werd een werkbaar overlegorgaan in het leven geroepen de Werkgroep Karnaval), met positieve resultaten. Na de eerste vergadering al. De Losse groepen herinneren de inrichtende actoren aan deze vroegere afspraken en vragen het overleg verder te organiseren op deze structurele wijze. We vragen dan ook met onze leden te communiceren via onze afgevaardigden.

 

3. Om toch te anticiperen op de aangehaalde ‘pijnpunten’ in het verslag, hieronder onze reacties, die als werkdocument voor een volgende vergadering van de overleggroep kunnen dienen:

 • Vooreerst dient het begrip ‘losse groep’ duidelijker omschreven. Vele ‘losse’ groepen wensen als een ingeschreven, officiële groep mee te dingen naar de prijzen, maar zien zich gezien de numerus clausus voor ingeschreven groepen genoodzaakt als losse groep voor te doen, om dan hopelijk uit te groeien tot een officiële groep. Voor deze categorie zou een andere benaming moeten gehanteerd worden.
  Ook occasionele, spontane ‘tussensluipers’ (soms amper verkleed) worden als losse groepen aangeduid en bezorgen de echte losse groepen een slechte naam; het weze duidelijk dat wij die categorie niet vertegenwoordigen. In het verslag wordt ook geen verschil gemaakt tussen ‘losse groepen’ in de stoet en groepjes in de feestzone. Ook deze laatste categorie vertegenwoordigen wij niet.
 • Omschrijving van een ‘losse groep’ volgens ons: een echte ‘losse groep’ heeft geen ambitie om groot te zijn, een grote kar of wagen te hebben, een oorverdovende geluidsinstallatie te hebben, met een auto of tractor in de stoet te gaan. Een echte ‘losse groep’ wil zeker geen vaste, ingeschreven groep (AKV) worden, maar integendeel als ‘peper en zout’ de hoofdgangen van het menu (de AKV’s) kruiden en zo een harmonieus diner helpen samenstellen. Wij briefen leden en kandidaat leden van De Losse Groepen (Charterelle) dan ook in die zin.
 • Wij hebben geen bezwaar tegen optreden tegen pseudo-‘losse groepen’ die ostentatief hun voeten vegen aan alle geplogenheden en afspraken (bv. qua grootte). De losse groepen hebben geen principiële bezwaren tegen geluidsbeperking en een effectief optreden tegen de overtreders. Het politiereglement en de regelgeving van de hogere overheid gelden voor iedereen.
 • De Losse Groepen van het Charterelle hebben nooit afgesproken (zie ons Charterelle) op een bepaalde afgesproken plaats in te voegen. De aanduiding van een invoegplaats op de vorming werd eenzijdig en zonder overleg door de organisator op de deelnemingskaarten afgedrukt. Een echte losse groep hoort mobiel te zijn met een klein wendbaar karretje (zie hoger) en geeft bijgevolg geen problemen bij het invoegen of bepalen van de plaats waar men loopt. Het verslag meldt trouwens dat de te grote karren meestal ingeschreven zijn bij de stad. Zijn dit nog ‘losse groepen’?
 • De Losse groepen menen dat modellen van andere stoeten (cfr. Ninove) niet zomaar toepasbaar zijn op Aalst, gezien de complexiteit, de historiek en het specifieke van onze carnavalstoet (en het aspect losse groepen daarin).
 • De Losse groepen verwerpen een tweeledig systeem, waarbij onderscheid gemaakt wordt (door wie? op welke gronden?) tussen 2 verschillende kwaliteiten. De stoet is één ondeelbaar geheel. (dit was een voorstel in het verslag: een jury keurt de losse groepen, de goedgekeurde gaan volwaardig in de stoet, de ‘slechte’ vooraan…)
 • Het aansporen losse groepen grote groepen te laten vormen is een contradictie in terminis met het fenomeen ‘losse groep (zie hierboven).
 • Ook De Losse Groepen zien elektromotors als een discussiepunt: in principe kan het eigenlijk zonder, maar anderzijds zijn lichte tractiemotoren een nieuwigheid; (de tijd staat niet stil), die niet noodzakelijk in tegenspraak zijn met het begrip Losse Groep. Een kleine elektrisch aangedreven kar is allicht wendbaarder dan een lompe voortgeduwde kar. Zwaar gemotoriseerde voertuigen zijn uiteraard in tegenspraak met het begrip ‘losse groep (zie hoger).

2. Verzekering

Wij zijn er ons van bewust dat ook individuele leden van kleine, losse groepen, als feitelijke verenigingen, onvoorziene risico’s lopen. Daarom vragen wij dat alle door de stad verzekerde groepen:

 • adequaat verzekerd zijn, met maximalisatie van de risicodekking
 • rechtsbijstand vanuit de stad krijgen bij gebeurlijke schadegevallen
 • duidelijke informatie krijgen over de gedekte –en niet gedekte- risico’s en de polisvoorwaarden ter beschikking krijgen