Va Giene Chanterik Peu!

  • Gepost op: 23 December 2009
  • Door: dalowiskenein

Reeds bij het inrichten van de eerste karnavalstoet, in 1923, probeerde het inrichtend comité de losse groepen te overhalen in de pas te lopen, zoals blijkt uit dit krantenknipsel uit De Volksstem van 13 februari '23. Maar zoals Jan De Lichte roepen wij: "Va giene Chanterik Peu!"

Klik op 'lees verder' om het krantenartikel te bekijken.

Aalst heeft zijn verleden op dit gebied; Aalst moet dat verleden getrouw blijven en handhaven. Onze beste gelukwenschen voor de orde die er in den stoet heerschte, voor de goede wil die er in iedere groep was, om de bevelen der kommissarissen trouw op te volgen, zoodanig dat niets te wenschen heeft overgelaten en onze werking ten volle is bekroond geworden. Ik druk de hoop uit, dat onze volksmaatschappijen meer in voeling zullen blijven met de stedelijke feestkommissie, om dan gezamenlijk andere vermakelijkheden en aantrekkelijkheden in het leven te roepen, die het hunnen zullen bijbrengen om van ons volk een kunstminnend volk te maken, dat hun zal toelaten zich te ontwikkelen en te veredelen. Konden wij dit bewerkstelligen beste vrienden, wij zouden aan onze lieve moederstad een schoonen dienst bewijzen en aangezien wij allen goede en trouwe Aalstenaars zijn, ben ik verzekerd dat mijne oproep zal beantwoord worden en dat wij gezamentlijk werken zullen onder den kreet AALST BOVEN.

Krantenartikel anno 1923