Charterelle van de losse groepen

De tekst van het Charterelle dat de Losse Groepen plechtig ondertekenden op 30 januari 2010, werd bekrachtigd op de vergadering van 19 december 2009.
Wie deze beloften aflegt, eist meteen het historisch verworven recht op om oningeschreven (zie nota 2014 hieronder) in de stoet te mogen meestappen, op een plaats waar het hen belieft!

De losse groep genaamd ……………………………………………………………

vertegenwoordigd door …………………………………………………

treedt hierbij toe tot de vereniging van “De Losse Groepen” en verklaart hierbij plechtig zich in eer en vastenavondgeweten te zullen houden aan volgende beloften:

  • met een welbepaalde groepsnaam een duidelijk aangeduid onderwerp met fijne spot en satire te evoceren tijdens de zondag en/of maandagsstoet
  • het aantal groepsleden kleiner te houden dan het minimum ledenaantal reglementair vereist voor officiele groepen
  • de stoet niet onnodig te vertragen, te verlengen of andere groepen te hinderen
  • de toeschouwers niet met enigerlei substantie te bevuilen
  • het officiële traject eenmalig en in de juiste richting uit te lopen
  • de stoet niet te misbruiken voor een welbepaald persoonlijk of algemeen doel
  • de geluidslimiet van 90 dB niet te overschrijden
  • geen levende dieren of krengen mee te nemen
  • brandstof voor stroomgeneratoren te bewaren in een metalen en goed afsluitbaar recipiënt en de nodige veiligheidsvoorschriften in acht te nemen

en beloven derhalve alzo een bijdrage tot de stoet te blijven leveren.

HET IN ACHT NEMEN VAN DEZE REGELS GEEFT BOVENVERMELDE LOSSE GROEP RECHT OM OP EEN ZELFGEKOZEN PLAATS DEEL TE NEMEN AAN DE AALSTERSE ZON- EN MAANDAGSSTOET

Oilsjt, 30 zjannewore 2010

nota 2014: ondertussen zijn all punten van het Charterelle opgenomen in het stoetregelement en in ruil daarvoor gaan de 'losse groepen akkoord zich in te schrijven.                                                                                                 

 Zijt maar verzekerd!

De stad Aalst neemt jaarlijks een verzekering voor de ingeschreven stoetdeelnemers in de drie stoeten, van de vorming tot de ontbinding, via speciale voorwaarden  toegevoegd aan haar algemene polis bij Ethias. De niet ingeschreven losse groepen kunnen vanaf 2011 van deze verzekering genieten.

Het betreft wel een verzekering voor uw burgerlijke aansprakelijkheid, dus enkel voor schade aan derden. De deelnemers onderling kunnen ook derden zijn, dus ge kunt beter onder het karreken van een andere losse groep terecht komen dan onder uw eigen karreken.  Ook  als de veroorzaker onbekend is, het niemands schuld is of als ge over uw eigen voeten struikelt, zijt ge niet verzekerd. Schade aan brillen, ruiten en kledij vallen buiten de verzekering, dus als  ge over uw eigen voeten struikelt, u nog juist kunt vasthouden aan de mouw van een toeschouwer en die scheurt van zijn frak los en zijn bril kletst op de grond, kunt ge het allemaal uit uw eigen zak betalen. Pas ook op dat ge geen magnetisch veld creëert in de onmiddellijke omgeving van de geluidsinstallatie van een grote groep, dat het lieken van hun  USB-stick wist; de verzekering vergoedt deze schade niet (wel als ge er een pint overgiet of er eens op tert).

De namen van de groepen, aangesloten bij ‘De Losse Groepen’ zullen doorgegeven worden aan de stad, waardoor de leden ervan verzekerd zijn. Groepen die niet wensen dat hun naam doorgegeven wordt, dienen dit schriftelijk te melden. Zij zijn dan natuurlijk niet verzekerd via de stedelijke polis.

Hieronder de belangrijkste  stukken uit de tekst van de polis: