Losse Groepen gepakt van de gaas door eis van vaste groepen en feestcomité voor onmiddellijke algemene numerus clausus

  • Gepost op: 29 June 2017
  • Door: dalowiskenein

Toch akkoord voor één zondag- en maandagstoet 2018, nadien evaluatie en nieuw overleg

Het bestuur van De Losse Groepen (van het Charterelle) werd samen met vertegenwoordigers van het feestcomité en de vaste groepen op 23 juni jongstleden door het College van Burgemeester en Schepenen op een spoedoverleg uitgenodigd. Agendapunt: numerus clausus voor vaste en losse groepen.

De stad en de vaste groepen  wensten dringend een standpunt ter zake in te nemen. Daardoor waren de vertegenwoordigers van De Losse Groepen niet in de mogelijkheid hun bestuur noch hun leden te raadplegen over een standpunt ter zake. Op de vergadering werd wel gewezen op de eigen dynamiek van de losse groepen (veel meer stoppende en beginnende groepen dan bij de vaste groepen), maar om de voorbereiding van de stoet 2017 niet te blokkeren - vaste groepen schieten vlugger in gang dan losse - hebben de vertegenwoordigers van De Losse Groepen, Jan Louies en Jacquy De Pauw, acte genomen van het ter tafel gelegd voorstel en zijn ze  bereid gevonden de regeling voor één jaar te gedogen (stoet 2018). In de loop van volgend seizoen zullen de leden van De Losse Groepen geraadpleegd worden en zal de vereniging een weloverwogen standpunt (voor de stoeten vanaf 2019)  innemen om zo hun positieve bijdrage leveren tot het verbeteren van de stoetorganisatie.

Het moge ook duidelijk zijn dat het gedogen van de huidige, eenjarige numerus clausus afhankelijk is van het invoeren van een reeks bijkomende maatregelen die de vlotheid van de komende stoet moeten verbeteren.

De Vereniging De Losse Groepen is overigens al lang vragende partij voor een gestructureerdoverlegorgaan waarin alle actoren van de stoet, dus ook de losse groepen, officieel vertegenwoordigd zijn. De voorbije vergadering met het CBS kan een goede aanzet daartoe zijn.

Wat behelst de nieuwe regeling:

  • Enkel vaste en losse groepen die vorig jaar ingeschreven waren, kunnen zich inschrijven voor de stoet van 2018. Indien zij dit allemaal doen, zijn er dus 81 vaste en 212 losse groepen.
  • Wegvallende groepen worden niet vervangen door nieuwe inschrijvingen, dus in dit geval daalt het aantal deelnemende groepen. Dit houdt in dat  nieuwe groepen geen kans krijgen.
  • Er is beloofd dat deze reglementering gepaard gaat met nog uit te werken maatregelen om de stoet vlotter te maken (doortocht op de Markt, technische controle trekhaken, inkrimping officieel gedeelte, enz.)

Wij houden jullie op de hoogte !

Het bestuur van De Losse Groepen