Charterelle van de losse groepen

De tekst van het Charterelle dat de Losse Groepen plechtig ondertekenden op 30 januari 2010, werd bekrachtigd op de vergadering van 19 december 2009.
Wie deze beloften aflegt, eist meteen het historisch verworven recht op om oningeschreven (zie nota 2014 hieronder) in de stoet te mogen meestappen, op een plaats waar het hen belieft!

De losse groep genaamd ……………………………………………………………

vertegenwoordigd door …………………………………………………

treedt hierbij toe tot de vereniging van “De Losse Groepen” en verklaart hierbij plechtig zich in eer en vastenavondgeweten te zullen houden aan volgende beloften:

  • met een welbepaalde groepsnaam een duidelijk aangeduid onderwerp met fijne spot en satire te evoceren tijdens de zondag en/of maandagsstoet
  • het aantal groepsleden kleiner te houden dan het minimum ledenaantal reglementair vereist voor officiele groepen
  • de stoet niet onnodig te vertragen, te verlengen of andere groepen te hinderen
  • de toeschouwers niet met enigerlei substantie te bevuilen
  • het officiële traject eenmalig en in de juiste richting uit te lopen
  • de stoet niet te misbruiken voor een welbepaald persoonlijk of algemeen doel
  • de geluidslimiet van 90 dB niet te overschrijden
  • geen levende dieren of krengen mee te nemen
  • brandstof voor stroomgeneratoren te bewaren in een metalen en goed afsluitbaar recipiënt en de nodige veiligheidsvoorschriften in acht te nemen

en beloven derhalve alzo een bijdrage tot de stoet te blijven leveren.

HET IN ACHT NEMEN VAN DEZE REGELS GEEFT BOVENVERMELDE LOSSE GROEP RECHT OM OP EEN ZELFGEKOZEN PLAATS DEEL TE NEMEN AAN DE AALSTERSE ZON- EN MAANDAGSSTOET

Oilsjt, 30 zjannewore 2010

nota 2014: ondertussen zijn all punten van het Charterelle opgenomen in het stoetregelement en in ruil daarvoor gaan de 'losse groepen akkoord zich in te schrijven. Ook de losse groepen  vallen zo onder de verzekeringspolis, in zoverre de namen van de verzekerden - jaarlijks - doorgegven werden aan de stad.