Charterelle van de losse groepen

Den tekst van het Charterelle dat de Losse Groepen plechtig zellen ondertiekenen den 30sten zjannewore 2010, es bekrachtigd op de vergerink van den 19sten deicember 2009.
Wie da deis beloften afleit, oist metnienen het histoerisch verworven recht op van oningeschreiven in de stoet te meigen meistappen, op een plosj wo da ze ’t zelf willen!

(Ziet oeik opmeirkink 2014 vanonder in den tekst)

De losse groep genaumd ……………………………………………………………

verteigenwoordigd deir …………………………………………………

tredtj hierboi toe tot de verienigink van “De Losse Groepen” en verkleert plechtig hem in ier en vastelauvendgeweiten te zellen haaven on de volgende beloften:

  • me ne welbepoldje groepsnaum een doidelèk oongedodj onderweirp met foine spot en satire te evoceiren in de zondag- en/of mondjdagsstoet
  • den omloeip van de stoet mor iene kier te doeng, en ten nog in de zjuste richtink
  • het oontal groepsleiden klenjer t’ haaven as het minimum leidenoontal reglementeir veroist ver offisjeile groepen
  • de stoet niet onnoeidig te vertraugen, te verlengen of andere groepen t’ hinderen
  • de mensjen ni met geloik waffer substanse voil te mauken
  • de stoet niet te misbroiken ver geloik welk persoeinlèk of algemien doel
  • de geloidslimit van 90 dB ni t’ overschroin
  • gien levende biesten of kadavers (doei biesten) mei t’ hemmen
  • brandstof ver generatrissen te beworen in e metolen en goed afsloitboor resipjent en de noeidige voilighèdsveirschriften in acht te neimen

en beloeven derhalve azoei een boidrauge tot de stoet te bleiven leiveren.

HET VOLGEN VAN DEIS REIGELS GEIFT BOEVENVERMELDJE LOSSE GROEP RECHT VER OP EEN ZELFGEKOEZEN PLOSJ MEI TE GOON IN DEN OILSJTERSE ZON- EN MONDJDAGSSTOET

Oilsjt, ……………………………

 

Ondertissen ( 1914) zen al deis poentjen in 't stoetregelement van 't stad opgenoemen en in roil doveir zen De Losse Groepen 't akkoerd ver heer in 't schroiven. Ze vallen ten oeik onder de verzeikerink van 't stad, in zuveire dat de naumen van de verzeikerden -joorlèks- deirgegeiven zen on 't stad.