Woorom?

E woerdeken oitleg …..
 
In de door de stad Aalst uitgegeven Carnavalseditie van de reeks “Waar is de tijd – 1000 jaar Aalst” staat het zwart op wit: “verkleed en gebruik makende van de gekste attributen staken ze [de losse groepen] de draak met locale politieke toestanden. De losse groepen werden gedoogd omdat ze dode momenten en lege plekken in de cavalcade zinnig opvulden en een Aalsters cachet aan de stoet gaven. Zij zijn het peper en zout van de stoet”.
 
GROTE GROEPEN 
Niemand die ons Carnaval in het hart draagt hoeft nog overtuigd te worden van het belang dat de losse groepen voor de stoet betekenen.  Maar het is ook waar dat Aalst zijn status als eerste Carnavalsstad der Nederlanden in hoge mate te danken heeft aan de inventiviteit en de ongeëvenaarde uitbeeldingen en kostumering van de officiële groepen. Zij vormen de ruggengraat van onze stoet en zorgen ervoor dat jaar na jaar tienduizenden weer en wind trotseren om urenlang te genieten van de voorbijtrekkende Carnavalsgroepen.
 
VERVLAKKING
De laatste jaren is er echter een onmiskenbare vervlakking van de stoet merkbaar, niet in het minst bevorderd door de eenzijdige beoordeling van de wedstrijdjury, die steevast megalomanie beloont boven spitsvondigheid. De ingeschreven groepen reageren daar begrijpelijkerwijs op door steeds grotere en uitbundiger verlichte wagens te bouwen, waarbij zowel in uitbeelding als kostumering de vorm primeert op de inhoud. Het resultaat is dat jaar na jaar het voor Aalst typische komisch-satirisch gehalte van de stoet,  zie “me denne foine spot die ze op een ander nie een emmen”   afneemt en geleidelijk aan verwatert tot een doorslag van de dagelijkse parade in Disneyland.  
 
TEGENGEWICHT 
Gelukkig zijn er nog de losse groepen die, de mild anarchistische origines van Aalst Carnaval indachtig en lak hebbend aan God en zijn gebod, een tegengewicht vormen voor de “ingeschrevenen”. Met beperkte middelen, meestal tweedehands of toch zo goedkoop mogelijk bij elkaar gesprokkeld, worden recente gebeurtenissen gehekeld. Precies doordat de uitwerking zo simpel en visueel eenduidig wordt gehouden, kan tot het laatste moment worden gewacht om een zo actueel mogelijk onderwerp te kiezen waarbij geen enkel taboe wordt uit de weg gegaan. Zoals het een Aalstenaar past, grappig en met een knipoog maar ook vlijmscherp en recht voor de raap, dikwijls “bosjop” en soms ernaast.
Tot spijt van wie het benijdt zijn het dan ook de losse groepen die er voor zorgen dat er nog gelachen wordt tijdens de stoet.
 
DOORN IN HET OOG 
Maar precies dat anarchistische, dat oncontroleerbare aspect maakt de losse groepen al jaren tot een doorn in het oog van vele, maar gelukkig niet alle overheden en organisatoren. Zo worden de losse groepen sinds begin jaren ‘90 verantwoordelijk gesteld voor het steeds moeizamer verloop van de stoet die daardoor langer en langer duurt. Aangezien Carnaval meestal in de winter wordt gevierd, leidt dit tot verkleumde voeten en andere extremiteiten van de hoogwaardigheidsbekleders op de tribunes, omdat die tot nader order geen wollen kousen of thermisch ondergoed bij hun gratis ticket geleverd krijgen.
 
BEWEEGLIJK 
Vijf minuten Carnavalmoed maken echter duidelijk dat die beschuldigingen geen steek houden. Losse groepen zijn bijvoorbeeld per definitie niet gemotoriseerd en kunnen dus niet in panne vallen. Ze zijn daarbij ook nog beperkt in aantal en omvang en dus veel beweeglijker dan eender welke officiele groep. Men zegt soms dat met Carnaval de wereld op zijn kop staat, maar dat betekent nog niet dat een losse groep bestaande uit vijf man met een kinderkoets in staat zou zijn om de stoet zolang op te houden zodat het 10 minuten duurt voor de volgende groep opdaagt.
 
RECHT OP DEELNAME 
Bij het Aalsterse Feestcomité blijft men echter in de boosheid volharden  en worden er recent weer allerlei denkpistes gelanceerd die er allen op neerkomen dat de losse groepen op de een of andere manier moeten worden aan banden gelegd of zelfs uit de stoet geweerd. (*zie aanpassing onderaan!!)
Als reactie daarop hebben de losse groepen het plan opgevat om zich te verenigen teneinde hun belangen beter te kunnen verdedigen en om als Aalstenaars het recht op deelname aan hun eigen stoet te vrijwaren. Zij zijn daarmee niet de eersten want reeds in 1957 vond niemand minder dan Marcel De Bisschop het nodig om een “Vereniging der Aalsterse Komische Groepen” op te richten. Dit omdat het stadsbestuur er mee had gedreigd een aantal balorige groepen, lees wiens onderwerp en uitbeelding niet naar de zin van de overheden waren, uit de stoet te verwijderen.
*aanpassing: ondertussen (nov 2013) wijzigde de situatie: door samenspraak met de losse groepen zijn de inrichters (feestcomité en stadsdiensten) tot het inzicht gekomen dat de richtlijnen die in het Charterelle opgenomen zijn hun waarde hebben en is iedereen het eens dat het reglement voor losse groepen van de stad en het Charterelle dienen in overeenstemming gebracht. Dit leidde in 2014 tot het samensmelten van de twee reglementen: alle regels van het Charterelle werden in het stedelijk stoetreglement opgenomen en onze vereniging verzet zich niet langer meer tegen een verplichte inschrijving( zie ook hieronder).
 
GEDRAGSCODE 
Carnaval Aalst is in de eerste plaats een feest van de Aalstenaars zelf en niet van het Feestcomité of van de Stad. In die optiek vinden De Losse Groepen dat zij als Aalstenaars evenveel recht hebben om in de stoet op te stappen als eender welke ingeschreven groep.
De Losse Groepen zijn op geen enkel gebied vragende partij tegenover de organisatoren of de stad Aalst. Zij vragen geen geld of logistieke steun, wijzen elke vorm van competitie af en voelen zich daarom niet gebonden aan elk reglement of eis tot inschrijving. Zij willen echter wel helpen door het creëren van een vast aanspreekpunt en het opstellen van een interne gedragscode, van nu af aan beter bekend als “het charterelle”. Die wordt door alle leden onderschreven en moet er voor zorgen dat die losse groepen die deel uitmaken van de vereniging zich als verantwoordelijke Carnavalisten gedragen tijdens de stoet. Als tegenprestatie krijgen de leden van de vereniging het recht om ongehinderd aan de stoet deel te nemen en daarmee een essentiele bijdrage aan het unieke karakter van het Aalsterse Carnaval te blijven leveren.
  
Jacquy